ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Vonroc B.V., gevestigd aan de Lingenstraat 6, 8028 PM, ZWOLLE, Nederland.
Gedeponeerd onder nr. 71933107 bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, Nederland.

A. DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Wij: Vonroc B.V., gevestigd te Zwolle;
Afnemer: degene aan wie wij een aanbieding doen of met wie wij een overeenkomst voor levering van goederen door ons sluiten;
Particulier: een Afnemer die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
Fabrikant/(toe-)leverancier: een derde partij zijnde leverancier van bepaalde goederen;
Webshop: een webwinkel die ons eigendom is en die wij exploiteren zijnde Vonroc.com.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en afnemer.

B. ALGEMEEN
1. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven op iedere levering van kracht, ongeacht ieder andersluidend beding van de koper dat niet uitdrukkelijk en gespecificeerd een afwijking van een van onze voorwaarden inhoudt. Aan een enkele verwijzing naar de algemene inkoopvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijkheid van algemene- en/of inkoopvoorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts bij schriftelijk akkoord van ons geschieden.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover deze door ons schriftelijk worden bevestigd.
4. Voor zover één of meer bepalingen in deze voorwaarden, of gedeelten daaruit, naar het oordeel van de rechter niet van toepassing zijn dan wordt geacht in plaats daarvan overeengekomen te zijn die bepaling die het door partijen beoogde doel, verwoord in de buiten toepassing verklaarde bepaling, het meest nabij komt. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van kracht.
5. Wanneer deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal de Nederlandse versie van deze voorwaarden prevaleren.

C. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kennelijke vergissingen of fouten binden ons niet.
2. Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, maximaal drie maanden geldig.
3. Door ons of door onze leveranciers bij offertes ter beschikking gestelde catalogi, foto’s, afbeeldingen en tekeningen zijn niet bindend en dienen slechts ter algemene informatie. Zij verplichten ons niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details en kunnen nimmer als een garantie gelden. De ter beschikking gestelde catalogi, foto’s, afbeeldingen en tekeningen blijven ten allen tijde ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd worden noch aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door ons of door onze leveranciers verstrekte afbeeldingen en tekeningen, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Onze afnemers kunnen geen enkel recht ontlenen aan verschillen tussen genoemde afbeeldingen en tekeningen en naar aanleiding daarvan bestelde goederen, ongeacht of deze afwijkingen het gevolg zijn van fouten in de tekening, tussentijdse constructieveranderingen of enige andere oorzaak.
5. De afnemer dient zelf te beoordelen of de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor hij ze wil gebruiken. Wij staan er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer ze wil bestemmen, zelfs niet, indien het doel aan ons is bekend gemaakt. Adviezen welke wij in het kader van de levering van de goederen verstreken, zullen niet tot enige aansprakelijkheid van ons leiden.
6. De overeenkomst komt tot stand op de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging of, in het geval van verkopen via onze Webshop, nadat de bestelling definitief geplaatst is.
7. Iedere overeenkomst wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid uit verkregen informatie voldoende blijkt. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd de nakoming van elke overeenkomst op te schorten indien wij na het sluiten van de overeenkomst kennis nemen van feiten en/of omstandigheden die ons goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn of haar verplichtingen tegenover ons niet zal kunnen of willen nakomen.
8. Indien voldoende kredietwaardigheid niet is gebleken of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd kunnen wij de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige nadere gehoudenheid van ons tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding.

D. PRIJS
1. Met uitzondering van de prijzen op de Webshop zijn, tenzij anders vermeld, de opgegeven prijzen altijd in euro en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende kosten en overheidslasten. De prijzen op de Webshop zijn altijd in euro en inclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende kosten en overheidslasten.
2. Tenzij de prijzen als “vaste prijzen” worden overeengekomen, worden bestellingen door ons alleen genoteerd tegen prijzen geldend op de dag van afzending. De prijzen zijn inclusief verpakking en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij zijn gerechtigd voor alle orders behandelingskosten in rekening te brengen. Deze zijn afhankelijk van de ordergrootte en van het land waarin de afnemer gevestigd is respectievelijk waar de levering naartoe gaat.
4. Alle prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen van overheidswege, loonsverhogingen, koersstijgingen of andere kostprijsverhogende factoren, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen aan de afnemer worden doorberekend indien er tussen order en levering een tijdsverloop van minimaal drie maanden ligt.

E. LEVERING
1. Indien niet anders is bepaald, geschiedt levering af ons magazijn in Zwolle, volgens de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende Incoterm “ex works”. In het geval van leveringen voortvloeiend uit overeenkomsten gesloten via de Webshop geld het afleveradres dat de afnemer aan ons kenbaar heeft gemaakt tijdens het plaatsen van de bestelling.
2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3. Wij zijn slechts verplicht goederen, die bij ons voor afnemer zijn opgeslagen, te verzekeren tegen brandschade en diefstal volgens onze polisvoorwaarden. Alle andere vormen van risico, inclusief molestrisico zijn voor rekening van afnemer.
4. Wij kunnen, indien noodzakelijk, in gedeelten leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst, onderhevig aan deze algemene voorwaarden, en kan derhalve als zodanig worden gefactureerd.
5. Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer ons schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Voorts heeft afnemer bij een dergelijke overschrijding niet het recht de bestelling te annuleren of om de ontvangst van de goederen te weigeren. Wij dienen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog naar behoren te leveren respectievelijk te presteren.
6. Wij behouden ons het recht voor om, tenzij dit vooraf schriftelijk overeengekomen uitgesloten is, in gedeelten te leveren. Afnemer is gehouden tot betaling van de op de deelleveringen betrekking hebbende facturen als ware het afzonderlijke transacties.
7. Indien de afnemer na een sommatie van ons in gebreke blijft of is gebleven met voldoening van openstaande facturen, zijn wij gerechtigd alle lopende toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder rembours aan afnemer te leveren en / of openstaande orders te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke kosten dan ook die afnemer als gevolg hiervan ondervind of zal ondervinden.
8. Leveringen die gedaan worden als gevolg van een overeenkomst gesloten via de Webshop worden op het opgegeven afleveradres bezorgt. Indien op het moment van levering de zending niet in ontvangst genomen kan worden zal deze binnen enkele dagen een tweede maal aangeboden worden. Indien de levering dan wederom niet in ontvangst genomen kan worden ontvangt de afnemer een bericht van de vervoerder om het pakket op het depot af te halen. Wordt de bestelling niet op het depot afgehaald binnen de door de vervoerder genoemde termijn dan wordt deze automatisch naar ons teruggezonden. Als de zending na retour ontvangst bij de ons opnieuw verstuurd moet worden, komt dit voor rekening van de afnemer.

F. BETALINGEN
1. De betalingstermijn van iedere factuur gaat in vanaf de op de factuur vermelde factuurdatum.
2. Alle betalingen zullen door afnemer worden gedaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities zonder enige aftrek, opschorting of verrekening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen binnen dertig dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta te worden voldaan op een door ons op de factuur aan te geven bankrekening. Door de afnemer gedane betalingen strekken, tenzij wij anders bepalen, steeds in mindering van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
3. Bij niet of niet tijdige betaling is afnemer van rechtswege, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst wordt vereist, in gebreke en hebben wij het recht voor de achterstallige som 1% rente te berekenen per maand of deel van een maand, vanaf de dag waarop de termijn is vervallen, in welk geval tevens het totaal bedrag van de vorderingen jegens afnemer in zijn geheel opeisbaar zal zijn. Vertraging in de aflevering buiten onze schuld, ontstaan als bedoeld in artikel I, brengt geen wijziging in de vastgestelde betalingstermijnen.
4. Het onder F.1 gestelde geldt eveneens voor goederen, die op verzoek van afnemer in onze magazijnen zijn opgeslagen en voor deelleveringen.
5. Voorts is afnemer aan ons verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke wij moeten maken om tot de voldoening van onze vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15 % van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 40,00. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van afnemer tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd.
6. De onder E.7, C. 3, C. 4 en K. 2 genoemde omstandigheden geven de afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van goederen te weigeren, te korten, te verrekenen of op te schorten of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.
7. Reclames geven de afnemer niet het recht de betaling te weigeren, te korten, te verrekenen of op te schorten.
8. Wij hebben het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist de nog onbetaalde onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vorderen, ongeacht ons recht op schadevergoeding, in de navolgende gevallen:
a. indien de afnemer wanprestatie pleegt en ter zake in gebreke is gesteld.
b. indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat.
c. indien door overgang van aandelen of door overlijden, het bedrijf van afnemer in andere handen overgaat.
d. indien de rechtsvorm van afnemer wijzigt.
e. in geval van gerechtelijke inbeslagneming en executie van de goederen en/of eigendommen van de afnemer, zulks met inbegrip van de door ons geleverde, doch nog niet geheel betaalde goederen. Indien wij van dit recht gebruik maken, zullen wij het gedeelte van de koopsom dat reeds aan ons betaald mocht zijn, verrekenen. Wij behouden in dat geval onze vordering ter zake van schadevergoeding.
9. Wij zijn gerechtigd door afnemer verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook (onder andere inzake onterecht afgetrokken kortingen, verzend- en/of rembourskosten en niet betaalde doch wel in rekening gebracht interestkosten) te verrekenen met door ons aan afnemer uit welk hoofde dan ook verschuldigde bedragen (onder andere uit hoofde van toegezegde omzetbonussen, kortingen en / of andere overeengekomen condities).
10. Het onder F.3 en F.5. vermelde is slechts van toepassing op particuliere afnemers voor zover deze bepalingen niet in voor de afnemer negatieve zin afwijken van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

G. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij op afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
4. Wij zijn gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal ons ten alle tijden vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van onze rechten.
5. De afnemer verplicht zich op onze eerste verzoek:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
b. alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan ons te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek (BW).
c. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als onze eigendom.
d. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de goederen willen treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6. Voornoemde onder G 1 t/m G5 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.
7. Voor afnemers in Duitsland geld het hieronder vermelde eigendomsvoorbehoud, en geld het onder G1 t/m G6 genoemde voorbehoud slechts voor zover dat een aanvulling vormt op het onderstaande:
Für Abnehmer in Deutschland gilt den nachstehenden erwähnten Eigentumsvorbehalt und gilt der unter G1 bis einschließlich G6 genannte Vorbehalt nur für soweit es einen Zusatz ist:

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.

Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.

Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.

Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.

Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.

Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.

Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

H. RECLAME
1. Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen betreffende de orderbevestiging, het geleverde respectievelijk de facturering, moeten schriftelijk worden ingediend binnen veertien dagen nadat de orderbevestiging is ontvangen, de levering is geschied resp. de factuur is ontvangen. Bij gebreke van tijdige reclames wordt de afnemer geacht de levering, orderbevestiging en/of factuur te hebben goedgekeurd.
2. Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde goederen dient de afnemer binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk bij ons aan te tonen, doch uiterlijk binnen dertig dagen na levering. Bij gebreke van tijdige reclames wordt de afnemer geacht de goederen te hebben goedgekeurd.
3. Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op eerder geleverde goederen en evenmin op alsnog te leveren producten, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
4. Indien klachten door ons worden geaccepteerd, treffen wij onverwijld doeltreffende maatregelen naar onze keuze.
5. Indien de afnemer reclameert dient deze toe te staan, dat wij een inspectie van de betreffende goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie kunnen laten plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor ons. Zo niet dan zijn de kosten voor rekening van de afnemer.
6. Alle goederen, ook degene die onder garantiebepalingen vallen en andere reparatiezendingen kunnen slechts na onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer. Retourzendingen laten de verplichtingen tot betaling van de factuurbedragen onverlet. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval acceptatie door ons van de door afnemer opgegeven reden voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat deze door ons zijn gecrediteerd.

I. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij die zich op overmacht beroept. Onder overmacht worden in ieder geval begrepen stakingen, uitsluitingen, maatregelen van hogerhand, staat van oorlog en beleg, brand, natuurrampen, epidemieën, een gebrek aan grondstoffen en/of arbeidskrachten benodigd voor de levering van de goederen, vervoersproblemen bij het vervoer van de goederen door verkoper, niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van door onze toeleveranciers te verrichten prestaties en problemen bij het elektronisch verzenden of ontvangen van berichten en data. Overmacht zoals hierboven omschreven bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn, wordt eveneens gezien als overmacht van ons.
2. Overmacht dient onverwijld na het optreden door de partij die zich op overmacht beroept te worden gemeld. Indien afnemer zich op overmacht beroept, zijn wij gerechtigd extra kosten, zoals maar niet beperkt tot wachturen en extra reis- en verblijfkosten aan afnemer in rekening te brengen. Indien de overmacht situatie eindigt, dient dit door de partij die zich op overmacht heeft beroepen onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij te worden bericht.
3. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht periode langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien wij reeds voor een deel hebben gepresteerd, hetzij door fabricage, hetzij door deellevering, zijn wij gerechtigd tot een redelijke vergoeding van de kosten van die prestatie, welke wij hebben gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

J. GARANTIE
1. Wij geven geen andere garantie dan specifiek in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden beschreven. Deze garantie geldt enkel ten opzichte van de afnemer en ter onze discretie.
2. De wettelijke garantie termijn van het land van aanschaf is van toepassing. We geven fabrieksgarantie bij Doe Het Zelf gebruik en onderhoud volgens de betreffende handleiding:In Nederland hanteren we een termijn voor machines van twee jaar en voor accu’s, laders en niet slijtage accessoires een termijn van zes maanden na aanschaf.
3. De afnemer is niet gemachtigd om namens ons op de geleverde goederen garanties te verstrekken en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door de afnemer jegens derde afgegeven garanties.
4. Onder garantie vallende gebreken zullen wij kosteloos herstellen, naar onze keuze, door reparatie of door vervanging van de gebrekkige goederen al dan niet in het bedrijf van de afnemer, of door levering conform de overeengekomen INCOTERM van de goederen ter vervanging, een en ander steeds ter onze keuze.
5. Het arbeidsloon, voortvloeiende uit en betrekking hebbend op het herstel van het gebrek komt, alleen voor zover de fabrikant van de goederen dat vergoed, voor onze rekening onder voorwaarde dat de arbeidstijd in overeenstemming is met de tijd die de fabrikant hiervoor heeft vastgesteld.
6. Alle werkzaamheden, die onder onze garantiebepalingen worden verricht, geschieden in principe alleen tijdens de normale werktijd. Indien door toedoen van afnemer de werkzaamheden buiten de normale werktijd moeten worden verricht, komen gemaakte meerkosten voor rekening van afnemer.
7. Als ons niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van afnemer.
8. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige artikelen omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfkosten, loonkosten, kosten voor de- en hermontage, zijn voor rekening en risico van de afnemer.
9. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken ten gevolge van normale slijtage en verbruiksdelen of verkeerd gebruik van de goederen en/of gebruik in strijd met de bedienings- en onderhoudsvoorschriften. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften c.q. conform montage-instructies in bedrijf is genomen resp. gemonteerd.
10. De garantie geldt niet als afnemer of derden zonder onze schriftelijke toestemming aanpassingen aan het geleverde hebben verricht.
11. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, zijn wij niet tot enige garantie hoe dan ook gehouden. Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring door ons tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het goed overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
12. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting goederen vervangen, worden de vervangen goederen op het moment van vervanging ons eigendom en aan ons ter beschikking gesteld.

K. AANSPRAKELIJKHEID
1. Na levering is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de garantieverplichtingen conform artikel J. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de geleverde goederen. Verder zijn wij nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in welke zin ook, indien voor de werkzaamheden of goederen, waarop die fouten of gebreken van toepassing zijn, geen tegenprestatie is verschuldigd.
3. In het geval van, al dan niet gedeeltelijke, ontbinding van de overeenkomst door de afnemer ten gevolge van opzet of grove schuld aan onze zijde, zullen wij tot niet meer gehouden zijn dan vergoeding van de vervangende prestatie tot een maximum van de contractuele waarde van het niet nagekomen respectievelijk het ontbonden deel van de overeenkomst.
4. Voor zover de aansprakelijkheid niet is uitgesloten en onverminderd het in dit artikel K.1 tot en met K.3 bepaalde, is onze aansprakelijkheid voor schade steeds beperkt tot maximaal 50% van de opdrachtsom met een maximum van €5.000,00.
5. Voor goederen die wij van derden betrekken en onbewerkt doorleveren, geldt de aansprakelijkheidsregeling van deze algemene voorwaarden, tenzij wij verdergaande beperkingen moeten accepteren van de fabrikant. In het laatste geval gelden de dan bijgevoegde specifieke voorwaarden van de fabrikant.
6. Een vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de afnemer niet binnen 1 maand nadat zich de feiten en/of omstandigheden welke grond voor een schadevergoeding geven of kunnen geven zich hebben voorgedaan, ons hiervan schriftelijk met vermelding van alle relevante gegevens in kennis stelt en aansprakelijk houdt. Heeft de afnemer ons met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde in kennis en aansprakelijk gesteld dan vervalt de schadevordering niettemin, indien de afnemer niet binnen zes maanden na de kennisgeving een rechtsvordering tegen ons bij de bevoegde instantie aanhangig maakt.
7. De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van derden die bij de levering van de goederen door ons zijn betrokken.
8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, boete of anders genoemde kosten in welke vorm dan ook die afnemer direct of indirect leid als gevolg van het opzeggen en/of annuleren van een overeenkomst door ons indien dit het gevolg is van toepasselijke (sanctie)wetgeving zoals beschreven onder N.2.

L. VRIJWARING
1. De afnemer vrijwaart ons tegen iedere claim door een werknemer of vertegenwoordiger van de afnemer of door derden voor letsel of andere schade welke direct of indirect het gevolg is van gebruik of toepassing van door of vanwege ons aan de afnemer geleverde goederen en geleverde ontwerpen, adviezen, studies of andere diensten.

M. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Wij behouden ons alle rechten voor op het gebied van industriële en intellectuele eigendom van onze goederen. Onder goederen wordt hier onder meer verstaan: aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen (proef) modellen, software enz. De auteursrechten en rechten van industrieel en intellectueel eigendom op bovengenoemde goederen, blijven ons eigendom ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De goederen als hierboven omschreven mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming, niet gekopieerd, gebruikt, of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze verplichtingen verbeurt de afnemer een boete van € 5.000,00 per overtreding, per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. Afnemer moet de aan hem verstrekte goederen zoals hierboven omschreven op eerste verzoek binnen de door ons gestelde termijn retourneren. De kosten daarvan zijn voor de rekening van de afnemer.
2. Het is afnemer niet toegestaan de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

N. SANCTIES
1. De afnemer zal de van ons verkregen goederen, diensten en/of informatie niet (door)verkopen aan of -exporteren dan wel verplaatsen naar andere landen en/of partijen indien dit niet volledig in overeenstemming is met alle toepasselijke voorwaarden die daar van overheidswege aan gesteld worden zoals door, maar niet beperkt tot, economische sancties en (handels)beperkingen opgelegd door de Nederlandse overheid, Europese Unie en/of de Verenigde Staten van Amerika.
2. Elke overtreding van de onder N.1. vermelde voorwaarden zal door ons beschouwd worden als een zware schending van iedere overeenkomst tussen ons en afnemer en vormt voor ons voldoende reden om iedere overeenkomst die er is per direct eenzijdig op te zeggen. Wij houden ons het recht voor om iedere nieuwe en/of lopende opdracht en/of overeenkomst te staken en/of te annuleren indien wij daar naar onze mening een toepasselijke wet of voorschrift van de Nederlandse of enige andere overheid mee (zouden) schenden.

O. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op deze algemene voorwaarden en op al onze aanbiedingen, tussen ons en afnemer tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980. Geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij onze zetel hebben worden onderworpen, onverminderd ons recht het geschil te beslechten volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam.

P. BEDENKTIJD / HERROEPINGSRECHT
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop gesloten via onze webshop, heeft de particulier het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de particulier, of een vooraf door de particulier aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de particulier in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld: de dag waarop de particulier, of een door hem aangewezen derde, de laatste goederen heeft ontvangen.
b. als de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de particulier, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de particulier, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de particulier en de particulier heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;
- goederen die volgens specificaties van de particulier zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
- verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.

Q. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIER TIJDENS DE BEDENKTIJD
1. Tijdens de bedenktijd zal de particulier zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de particulier de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De particulier is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

R. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE PARTICULIER EN KOSTEN DAARVAN
1. Als de particulier gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de particulier de goederen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ons. 3. De particulier zendt de goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de particulier. De particulier dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 5. De particulier draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. 6. Indien de particulier herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de particulier aan ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door ons is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

S. VERPLICHTINGEN VAN ONS BIJ HERROEPING
1. Wij vergoeden alle betalingen van de particulier, inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening gebracht voor de geretourneerde goederen, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de particulier hem de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden de goederen zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben ontvangen of tot de particulier aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de particulier worden terugbetaald. De kosten van het retourneren van de goederen draagt de particulier. Bij retournering van slechts een deel van de goederen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde goederen terugbetaald.
2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de particulier heeft gebruikt, tenzij de particulier instemt met een andere methode.
3. Als de particulier heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, moeten wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
4. Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de particulier.

© VONROC 2024